Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Wyniki symulacji przedstawiają wysokość zgromadzonych środków na moment osiągnięcia przez Oszczędzającego wieku 60 lat. W symulacji założono, że przeciętna długość życia mężczyzn wynosi 72 lat a kobiet 81 lat (źródło: Informacje i opracowania statystyczne „Trwanie życia w 2011 r.” Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012). W symulacji wykorzystano regułę procentu składanego, z uwzględnieniem płatności wskazanych kwot na początku okresu. Stopa kapitalizacji odsetek w okresie uzależniona jest od wybranej częstotliwości wpłat. Symulacja przyszłej emerytury ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji realizacji przyjętych założeń oraz osiągnięcia określonego wyniku z inwestycji. Niniejsza symulacja spełnia jedynie rolę informacyjną. Wyniki inwestycyjne osiągnięte na rachunku indywidualnego uczestnika, mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników inwestycyjnych prezentowanych w kalkulatorze. Przykładowe wyniki inwestycyjne prezentowane w symulacji nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych przez Inwestorów. Symulacja nie stanowi oferty handlowej. Zasady oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym („IKE”) reguluje Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawierana pomiędzy Oszczędzającym a Rockbridge Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) (Ustawa o IKE oraz IKZE). Zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych związany jest z Oszczędzaniem w ramach IKE pod warunkiem posiadania IKE w okresie zgodnym z Ustawą o IKE oraz IKZE. Materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Indywidualna stopa zwrotu Oszczędzającego nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Oszczędzający może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto danego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. W Prospekcie informacyjnym są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Rockbridge TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Funduszu, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie, Tabeli Opłat, dostępnych w Rockbridge TFI; u Dystrybutorów; na www.rockbridgetfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfundszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska.

Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Rockbridge TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu, Rockbridge TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Rockbridge TFI mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Rockbridge TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z Rockbridge TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Rockbridge TFI jest podmiotem świadczącym usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu oraz Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej www.rockbridgetfi.pl.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000002970; kapitał zakładowy: 29 501 336,00 PLN, w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243.

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Zajmie Ci to tylko 15 min.
Przygotuj:
  • dowód osobisty lub paszport
  • numer PESEL
  • numer konta bankowego
Masz pytanie? Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas

801 350 000 Formularz kontaktowy