Prywatna emerytura
Rockbridge

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Ogólne informacje o IKZE

Po co mi IKZE?

W jaki sposób mogę założyć IKZE?

Czy można mieć więcej niż jedno IKZE?

Czy można założyć IKZE dla dziecka?

Czy muszę dokonywać wpłat na IKZE w każdym roku?

Jak są inwestowane moje środki w ramach IKZE w Rockbridge TFI?

Jakie są konsekwencje zerwania umowy o IKZE przed osiągnięciem wieku 65 lat, czyli dokonania zwrotu z IKZE?

Czy mogę przenieść środki z IKE na IKZE?

Odpowiedzi

Po co mi IKZE?

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) stanowi dobrowolny sposób gromadzenia środków na swoją prywatną emeryturę. Świadczenia emerytalne z I i II filaru systemu emerytalnego po przejściu na emeryturę mogą stanowić mniej niż połowę wysokości ostatniego wynagrodzenia. Warto zatem zatroszczyć się o zgromadzenie dodatkowego kapitału na cele emerytalne. Rozpoczęcie oszczędzania na IKZE odpowiednio wcześnie oraz dokonywanie wpłat w regularnych odstępach czasach umożliwi zebranie takiego kapitału.

W jaki sposób mogę założyć IKZE?

IKZE możesz otworzyć w siedzibie Towarzystwa w godz. 9:00-17:00

Adres
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV
00-203 Warszawa

Czy można mieć więcej niż jedno IKZE?

Nie. Umowę o prowadzenie IKZE podpisuje się tylko z jedną instytucją finansową prowadzącą IKZE.

Czy można założyć IKZE dla dziecka?

Nie. Uczestnikami IKZE mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, bądź osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów.

Rockbridge TFI specjalnie dla tych, którzy już dziś myślą o bezpiecznej przyszłości swojego dziecka proponuje Program Systematycznego Oszczędzania.

Czy muszę dokonywać wpłat na IKZE w każdym roku?

Nie, wpłaty na IKZE mogą być dokonywane w dowolnym czasie. Należy jednak pamiętać, że warunkiem wypłaty środków z IKZE po osiągnięciu 65 lat, jest dokonywanie wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Ponadto, dokonywanie wpłat w regularnych, relatywnie krótkich odstępach czasu, np. miesięcznych, pozwala na uśrednienie ceny nabycia jednostek uczestnictwa i uniknięcie inwestycji na tzw. górce, kiedy kursy giełdowe są na bardzo wysokim poziomie.

Jak są inwestowane moje środki w ramach IKZE w Rockbridge TFI?

IKZE w Rockbridge TFI daje możliwość swobodnego wyboru programu inwestowania – możesz skorzystać z jednego z dwóch modelowych programów inwestowania lub samodzielnie zdecydować o składzie portfela i podziale środków pomiędzy dostępne subfundusze. W ramach modelowych programów inwestowania zarówno Twoje wpłaty jak i środki już zgromadzone są automatycznie dzielone pomiędzy subfundusze w taki sposób, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu i jednocześnie uchronić Cię przed ryzykiem znacznej utraty kapitału w okresie poprzedzającym wiek emerytalny. Podział środków zmienia się automatycznie wraz z Twoim wiekiem i okresem oszczędzania, bez konieczności składania żadnych dodatkowych dyspozycji.

Więcej informacji na temat programów inwestowania znajdziesz tutaj.

Jakie są konsekwencje zerwania umowy o IKZE przed osiągnięciem wieku 65 lat, czyli dokonania zwrotu z IKZE?

Rezygnacja z IKZE wiąże się z koniecznością uwzględnienia zwracanych z IKZE środków w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychodu z innych źródeł. Środki te opodatkowane są na zasadach ogólnych dla osób fizycznych.

Czy mogę przenieść środki z IKE na IKZE?

Nie, obecnie nie ma takiej możliwości. Przeniesienia środków z IKE na IKZE można było dokonać w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Od dnia 1 stycznia 2013 r. możliwe jest dokonywanie wypłat transferowych jedynie z IKE do IKE lub z IKZE do IKZE pomiędzy instytucjami finansowymi.

Może zainteresuje Cię również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE