Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEAktualnościTrzeci filar – 10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć

Aktualności

Trzeci filar – 10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć

04-02-2015

Ponieważ nie jest to kwota wystarczająca dla zapewnienia stabilnych warunków życiowych, konieczne jest wczesne samodzielne oszczędzanie na emeryturę w ramach dobrowolnego III filaru emerytalnego, istniejącego obok I filaru (ZUS) oraz III filaru (OFE).

W ramach dobrowolnego III filaru emerytalnego osoba aktywna zawodowo ma możliwość inwestowania i pomnażania środków pieniężnych przy wsparciu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które przygotowały różne programy inwestycyjne dostosowane do indywidualnych możliwości i oczekiwań klientów. Tym samym realne staje się uzyskanie świadczenia emerytalnego wyższego od przewidywanego przy stosunkowo niewielkim obciążeniu finansowym. Co zatem warto wiedzieć o III filarze emerytalnym?

 1. Indywidualne programy inwestycyjne

  Wśród programów inwestycyjnych dostępnych w ramach III filaru znajdują się rozwiązania pozwalające na indywidualne oszczędzanie. Obecnie na rynku funkcjonują:

  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne),
  • IKZE (Indywidualne Konto Zarządzania Emerytalnego).

  IKE oraz IKZE może założyć każda osoba aktywna zawodowo zatrudniona na umowę o pracę.

 2. Grupowe programy inwestycyjne

  Pracownicze programy inwestycyjne tworzone są z inicjatywy pracodawcy, a mogą w nich uczestniczyć pracownicy danego zakładu, którzy wyrazili chęć przystąpienia do nich. Wśród dostępnych na rynku pracowniczych programów są:

  • PPE (Pracownicze Programy Emerytalne),
  • PPO (Pracowniczy Program Oszczędnościowy).
 3. Ilość form oszczędzania

  IKE oraz IKZE to konta indywidualne, których właścicielem może być tylko jedna osoba – zatem nikt więcej nie może na nich gromadzić środków pieniężnych – ani małżonek, ani inny członek rodziny. Osoba aktywna zawodowo może posiadać jedno konto w dowolnie wybranej instytucji finansowej. Jednak posiadanie konta nie wyklucza możliwości przystąpienia do grupowych programów, jak PPE, przy czym można być uczestnikiem kilku jednocześnie.

 4. Podatki

  Środki pieniężne wypłacane z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jednak pod warunkiem nabycia praw emerytalnych i dokonywania wpłat na konto w ciągu co najmniej 5 ostatnich lat. Z kolei zyski z IKZE są zwolnione z 19% zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych, a składki mogą być odliczane od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

  W przypadku PPE zarówno pracownik, jak i pracodawca może liczyć na ulgi. Wypłacane środki są zwolnione z podatku dochodowego, natomiast pracodawca może zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez ujęcie w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z funkcjonowaniem programu. Z kolei pracownik będący członkiem PPO jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od wpłacanych składek, a przy wypłacie środków do uiszczenia podatku od zysków kapitałowych.

 5. Instytucje finansowe

  Wśród instytucji finansowych uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie III filaru emerytalnego są:

  • fundusz inwestycyjny,
  • zakład ubezpieczeń na życie,
  • bank,
  • podmiot prowadzący działalność maklerską,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.
 6. Wysokość składek

  Eksperci podkreślają, że ważne jest, aby oszczędzanie na emeryturę rozpocząć jak najwcześniej. Wdrożenie prywatnego planu emerytalnego w chwili rozpoczęcia pierwszej pracy sprawia, że składki przekazywane na indywidualne konto będą znacznie niższe niż w sytuacji, gdy decyzja o oszczędzaniu zostanie podjęta kilka, a nawet kilkanaście lat od momentu podjęcia pierwszej pracy. Na rynku można znaleźć wiele ofert form produktów oszczędnościowych.

  Warto też wiedzieć, że:

  • właściciel IKE bądź IKZE sam decyduje o terminie oraz wysokości składek, które w ciągu roku nie mogą być wyższe niż  trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia na dany rok,
  • pracodawca organizujący PPE opłaca składkę podstawową, zaś pracownik ma możliwość uiszczania wpłaty dodatkowej,
  • PPO pozwala na dobór wysokości składki do możliwości uczestników programu.
 7. Wpłaty i wypłaty

  III filar inwestycyjny zapewnia stosunkowo dużą swobodę w zakresie zarówno uiszczanych wpłat, jak i dokonywanych wypłat. Jeśli zaistnieje potrzeba, środki pieniężne w przypadku niektórych produktów mogą być wypłacone w dowolnym momencie – za zachowaniem przepisów obowiązujących w zakresie funkcjonowania wybranego programu inwestycyjnego. Ponadto, istnieje możliwość zaprzestania dokonywania wpłat na pewien okresu czasu, a następnie ponowne ich wznowienie.

 8. Dostępność środków pieniężnych

  Osoba oszczędzająca w ramach programów inwestycyjnych ma stały dostęp do gromadzonych na koncie środków pieniężnych, które mogą zostać:

  • wypłacone w chwili nabycia uprawnień emerytalnych,
  • przeniesione w związku z podjęciem współpracy z inną instytucją finansową,
  • wycofane przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (jeśli założenia danego produktu na to pozwalają).
 9. Dziedzicznie środków pieniężnych

  Środki zgromadzone w ramach indywidualnych form oszczędzania są dziedziczone. Właściciel konta przy zawieraniu umowy z wybraną instytucją finansową może wskazać osobę lub osoby uprawnione do dziedziczenia środków pieniężnych w razie jego śmierci. Właściciel konta już w trakcie współpracy z wybraną instytucją finansową może zmienić podjętą na wstępie decyzję i wskazać inne osoby uprawnione do dziedziczenia. W przypadku IKE oraz IKZE spadkobierca nie jest zobowiązany do uiszczania podatku od spadków i darowizn.

 10. Przeniesienie konta

  Osoba oszczędzająca ma możliwość przeniesienia konta z jednej instytucji finansowej do innej. Zmiana podmiotu jest bezpłatna pod warunkiem, że nie nastąpiła przed upływem 12 miesięcy od założenia konta w danej instytucji. W przeciwnym razie konieczne jest uiszczenie opłaty wskazanej w umowie podpisywanej przy zakładaniu konta.

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Zajmie Ci to tylko 15 min.
Przygotuj:
 • dowód osobisty lub paszport
 • numer PESEL
 • numer konta bankowego
Masz pytanie? Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas

801 350 000 Formularz kontaktowy