Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o emeryturachZasady systemu emerytalnego - Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa (zwana również pomostówką)

Świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego wieku lub jego śmierci.

Prace w szczególnych warunkach

Prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Prace o szczególnym charakterze

Prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

USTAWA O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Artykuł 4 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych określa warunki, po spełnieniu których możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej. Zgodnie z tym zapisem, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
  • ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
  • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze,
  • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Tylko po spełnieniu łącznie wszystkich tych warunków możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej.

Należy także pamiętać, że dla niektórych grup zawodowych ustalone są w art. 5 - 11 ustawy odrębne warunki przechodzenia na emeryturę pomostową w wieku niższym, niż 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800 zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE